Sunday, 19 February 2017

Tiām-chīⁿ (2017 Silence )

Lán it-tio̍h kóng, kui ki 片 lóng tī 台灣 取景場,
所以, lán thàn 鮮 tio̍h 緊 來去看 講。
故事 內容, lán 早tio̍h 知影 ah, 影像 的確 phēng 文字 koh khah 利! 利劍劍 tùi lán 心肝 chha̍k 落去, lán 一直 想起 承賢寫 ê 〈反背ê 疼〉。
Nā 有 電影 phah lán 台灣ê故事,he tō m̄ 知 jōa 好 leh....
聽講, 最近 日本人 有 phah 1 支電影講 台灣ê肝臟移殖ê 外科醫生... Lán mā 真 期待。

Chīn-chêng 法國人 有 phah 〈L'enquete〉 kap 台灣有 干連!
〈Taiwan Betrayed〉 jú 免講。

PS: hông問 看了siáⁿ 感覺?


幾ê khah 強ê 印象:1. ē 階層ê 人 所求, 活tio̍h chhin-chhiūⁿ 人 niâ,2. 活 leh ê 苦, 不如 殉教 chiūⁿ 天堂。 3. 人 m̄ 是 禽獸, ná ē 活 tio̍h bē輸 禽獸 leh ? 4. ná ē 有chiah-nih chōe ê 苦? Án-ni上帝ê 試煉 人 kám taⁿ tng ē 起?

主要角色 演出太有 人性, 附配完全無人性ê ē-kha 差役, hāi lán 看 kah 直直 起愛笑。 當然, i ū iōng Nâ-ga-sa-khi ê 居民 表現來 增加 說服力。

信基督 iah是 信教會?  信仰人落 入 現實 êkhún-tio̍k ap-pek ê 時, 該 án-chóaⁿ 選擇?

畫面, lán 直直看--tio̍h, chhēng-chhah 華麗ê 官員 kap 差役 一直 lia̍h hiah-ê 農民 chhòng-tī、侮辱殺害, ah hiah-ê 農民 無 1 ê 人 ê 衫褲是 chiâu-chn̂g,好好 ê.... 連 言語都 講bē chiâu-chn̂g, koh-khah 免講chhiūⁿ hiah-ê 官員 講 hiah-ê súi-khùi 文雅ê 言詞.....

Lán 感覺,1. 人 VS 禽獸cheng-siⁿ ê 價值, hit ê 幕府時代...
2. 電影 nih, 對日本人ê 精神信仰 kap 文化 批判, lán感覺 kap lán 台灣當今 mā khah 合!
a. 精神信仰 :無才調相信精神的存在, 神;無才調脫離 自然物質。 Tio̍h 是 無才調 認識 超自然ê 神 ê 存在!
b. 文化 :chhan-chhiūⁿ làm-ùn 地 發bē 出 有sìⁿ-miā ê 物
 — at 麻豆電影院.

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...