Friday, 10 February 2017

jû-sù-bāng

嘉義chia̍h 日式料理
jû-sù-bāngjî-sì-bāng(漳)/ jîr-sù-bāng(同)[茹絮夢]種種ê夢;夢想。睏你做你睏,莫得∼∼∼。

Châng暝無睏改論文(足phái勢講,hō͘ 人點tuh 百幾項), kiaⁿ日 tio̍h 量早倒落眠床, in 講 翻點 ē 寒 kah chhun 無 10 度, 早 bih 棉被khang 也好。 毯á,棉被 koh 1 頂 變態帽 sa 來 擋寒, 真緊tio̍h 落眠,睏 kah hôaⁿ。

景場 lán 真清楚是山坪頂,像真理koh khah sêng 淡江,是國立大學大教室 頭前 教師桌, 2 ê cha-bó͘ 教授 ná teh 討論,ná teh complain。 Lán 心肝 頭 起怨妒 kap 欣soān in 公立ê koh leh 嫌東嫌西。 爽 kah án-ni ah koh leh nga̍uh-nga̍uh 唸 sáⁿ  siâu leh?Phah算 日--時評鑑ê消息所致。

In kā 2 本 in 看 m̄ chiūⁿ目ê 教科書冊,tu hō͘ 我。 Lán iáu bē 表示意見tio̍h tōe 入 khă-báng nih, 1 phāiⁿ 大大phāiⁿ。 翻頭 beh 趕離開,落崎,lán kán-ná kō͘  飛ê leh, 10 外gám 1 步, he 潘小姐 看tio̍h 替lán 煩惱,出聲 kā lán 善勸講,m̄-thang án-ni。 Lán kā 應講, lán 落崎 lóng án-ni, 1 禮拜 siōng 無 1 pái,頂學期是 拜二。

Kàu 校門口,發現 lán 是 騎 o͘tobai 來ê,hit 款 scooter 塑膠車,仿Vespa 型 白色ê。 塗kha  tâm-tâm 落雨過ê 款式, koh 看tio̍h 鎖匙 phiaⁿ tī 邊á。 Leh 歡喜有 善心人士kā lán tàu 照顧, koh 好心行, khioh 起來tē 好勢。牽beh 出去,koh 發現。 疑, 鎖匙khang 已經 插 1 kōaⁿ 鎖匙 ah。行 無 2 步, 校門口ê 警衛á 行óa 來,態度hiau-pai,面色àu-àu,開chhùi kā lán 問。 Che 汝ê 車 ho͘ⁿh? O͘h, m̄是lah, 我kā 朋友借ê。Lán怪奇 ka-kī ná chiah 老實。 I m̄ 相信, 叫我tio̍h 去 i 辦公室做記錄,lán tòe i 行, 心內是 m̄願。

Kàu 辦公室, 幾ā ê 工讀生tī hia,ná leh piàⁿ掃 iah 是 leh 賣mn̍gh件。 Lán 行 óa in tio̍h 認出來ah,kah我 相借問, 講老師好。 Hit kho͘ 警衛á 看 che 三年á 都bat 我, tio̍h 相信我ê chìn-chêng講ê 話 也 知影我ê身份, tio̍h kā 我放leh,i ka-kī 顧leh去 詼 hiah-ê 少年cha-bó͘ gín-á,lóng 無koh chhap 我。 

我 kā 警衛á叫 2 聲, koh 叫 另外ê cha-po͘ 學生 來 叫, i lóng 無 leh hiù gún, m̄ chhiù-chhái gún。 Góa 性地giâ, 入去 i ê 辦公室,i 警覺 出手 共 我 格,我1 ē 手 tio̍h kā ián 倒tī 塗kha。I 目睭展大蕊,kā 我kàng,我 kā 拖起來。 I siōng 無 百 khí-loh 有,看起來tio̍h 是 早前 ê 朋友。是講, chit tīn hoān chit tīn,我 開始 大聲kā i 罵理。 

意思是, 我 牽 1 台 o͘tobai-á 汝對我tio̍h chiah 囉嗦,ah chit chūn 有 me-á thang 詼, 人有tāi-chì sio chhōe, 汝 iah 放外外。 Án-ni 是siáⁿ 道理? 警衛 ê 職責是 詼cha-bó͘ gín-á sioh? Án-ni kám 對得起 汝ka-kī ê 職業?

Lán chit時 想起 cha-hng, 另外1 ê 做 chia̍h-si̍t ê朋友, 人 i 對 ka-kī ê 職業tio̍h chin 敬虔,連使用ê家私 洗tn̄g 整理都 lóng cha̍p-mo̍͘h。顛倒 chit-ê 公務人員 chiah-nih m̄-chiâⁿ 樣 m̄是款!Lán 一定一直對軍公教 反感, 哈!

I 目睭gîn ò͘-ò͘ kā 我 眼,我 無leh chhòa。 I 手 tī 鼻khang 回tio̍h 鼻血,jú siūⁿ氣 , 我kā講 我早tio̍h 看tio̍h ah,sio phah ā teh 驚流血!心內 1 絲不安, i ê 身材顯明健康狀況無thang jōa 好, 萬不二 án-ni khiau 去, lán  tio̍h chia̍h bē ta ah。

不安 滿點 tio̍h 睏 bē 安穩 ah!

No comments:

Post a Comment

新營 親子天文探索

Àn 中班ê gín-á kàu 50 ê sī-tōa lóng ū, lóng-chóng 30 組, sim-sek。 Lán siūⁿ kóng chah lán 手頭 有 ê thit-thô mn̍gh khì hō͘ in sńg。Chiū-sì 2014 khì ...