Sunday, 20 November 2016

chho͘ tha̍k 〈hâⁿ〉

粗讀〈hâⁿ〉
土曜日台語文學寫作讀書會@路邊

頭chi̍t 段〈走閃〉,逃兵 寫了 真 chán! 
跳接 主角ka-kī 逃兵 ê kì-tî, 是 khah ē-tàng 接beh 講ê 故事,是講,kám bōe 考慮 現場 kap 過去kì-tî ê similarity kap difference, 心理反應leh ? 除了 "明白"、"同情" koh 有 無? kám bōe 驚? 驚 hông 牽連--tio̍h?
篇名 改做 〈逃兵〉 無的確 khah sim-sek。
第二段〈走chhōe〉 身世? ē-sái 改做 〈身世〉
第三段 過去kap 未來 交接 tī chit tia̍p chit phāng,天時bái, 人也是ē-tàng 出kha 手。
陳啟章ê 決定kap 行動 應當 ài 對 未來 有khah 明顯ê影響(i 個人 iah 是 阿䆀--á in 母á-kiáⁿ,koh ē 影響 tio̍h 添福á ê 一生)!
---
1. 主要 ê 連結是 "人", m̄-koh 對 人性, 人 ê 動因 描述 siuⁿ chió。
2. 角色氣口, khah 薄!
3. 3 段式,連結力無夠! kan-taⁿ 人名 陳華,m̄-koh 描述也 siuⁿ chió。
(主角換名 應當 ē-sái 有 khah 重ê 意義, 無講--tio̍h)

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...