Sunday, 27 November 2016

tha̍k 〈Pēⁿ〉

借用 Chùn-chiu ê ōe:出現tī 小說lih narrator ê 作用 kap 必要, lán ài 研究,思考。
tì-kàu 小說結構, lán 發現 kap〈Hâⁿ〉有 sió-khóa sio-siāng。Hit-ê 故事引言 ê 我 ê 部份, kap story 牽涉無深,i 人iā 無 hō͘ 故事內容影響? Kám kan-taⁿ 走閃非洲 tio̍h 是影響? 無 交代?
Nā ka 我 頭段部份thâi-sak,改篇名 做(浮起lih 做王)kám 好?

火燒研究所 ê 事故 thèng-hó sa 去 做 起頭, hit ê 我 chìn-chêng 收tio̍h in 老師ê phoe kap 指示, chiah 開始tháu, 故事chiah 展開。變 探偵格 ^ ^

極機密 ê Phû-lí-ōng(浮起lih 做王),設計siōng。Òe-thòaⁿ ê 過程 kap 關鍵應當 ē 出現tī 檔案lih, iā 是 siōng 重要ê 改密 key, m̄-koh mā 無看--tio̍h。症頭 kap òe-thòaⁿ! 李醫師 chiah 是頭1 ê kha̍p tio̍h 病人(患者)ê 關鍵人,ē-tàng chioh i 來發展, i 也 無意中知影 , i 心內kám bōe 有 變化?起tì, giâu疑, 發現愈chōe 祕密,òe--tio̍h, 拒絕承認,改變行放... 可惜 chit 線。

Koh 有 ē-sái kā 讀者 講 Phû-lí-ōng ê 毒性火燒 bōe 消, 留 1 條尾溜 (狗á beh 做狗王, che 本來 tio̍h 會...)

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...