Monday, 31 October 2016

ji̍t-chí

Pat thiaⁿ 人講起, ji̍t-chí
Ē kā 人 拆chia̍h落腹
是講 時間無腹腸
Kā 人拆 kah m̄-chiâⁿ 人
分張hō͘ 世間眾生
也算功德

窮實ji̍t-chí hóaⁿ-hóaⁿ 幻幻 lah
也有光彩 樂暢 ê 日
也有àm-sàm 悲傷 ê日
光彩 àm-sàm saⁿ lām ê日
也有 hóaⁿ-hóaⁿ 無明 ê 日

驚 sī 驚hiâⁿ ê 日 siuⁿ chōe
Àm-sàm tò͘ kèr 光彩歡喜
Soah 悲情無盡
了後,hóaⁿ-hóaⁿ 度活
無彩人 siⁿ
無彩 人生
Siōng 驚 chit 款 人生

No comments:

Post a Comment

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...