Monday, 31 October 2016

ji̍t-chí

Pat thiaⁿ 人講起, ji̍t-chí
Ē kā 人 拆chia̍h落腹
是講 時間無腹腸
Kā 人拆 kah m̄-chiâⁿ 人
分張hō͘ 世間眾生
也算功德

窮實ji̍t-chí hóaⁿ-hóaⁿ 幻幻 lah
也有光彩 樂暢 ê 日
也有àm-sàm 悲傷 ê日
光彩 àm-sàm saⁿ lām ê日
也有 hóaⁿ-hóaⁿ 無明 ê 日

驚 sī 驚hiâⁿ ê 日 siuⁿ chōe
Àm-sàm tò͘ kèr 光彩歡喜
Soah 悲情無盡
了後,hóaⁿ-hóaⁿ 度活
無彩人 siⁿ
無彩 人生
Siōng 驚 chit 款 人生

No comments:

Post a Comment

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。 夢--lih, lán mā kôaⁿ...