Sunday, 10 April 2016

廖瑞銘教授追思會

Jîn-sè khó͘-chêng ài pia̍t-lī,pêng-iú jû chhin siàu-liām i,i lângun-loán thiàⁿ bó-gí,khó-thàn tàu-tīn bô kúi-sî。
人世苦情愛別離,朋友如親數念伊,伊人溫暖愛母語,可嘆鬥陣無幾時。
It's painful to see our love departs. We close friends with relatives gether here like a family but him. This warm guy we're missing loved our mother language, however, departed so early.
Pò-thâu chi̍t-tia̍p bô saⁿ-tán,sian-siⁿ phiau-phiat hôe sian-san,tāi-hān saⁿ pek m̄-khéng ān,un-loán chhiò-sîn lâu jîn-kan。
報頭一霎無相等,先生飄撇回仙山,大限相迫毋肯限,溫暖笑神留人間。
Too late to caught the sign of his illness. He went to Elysium freely and easely. One's life is short and no way to postpone. His smile is keeping our heart warm.
Châi-chêng tú-thiⁿ pah-chhian pō͘,thun lo̍h pi-oàn kap kan-khó͘, chóng ūi bó-gí ê chiân-tô͘。
才情拄天百千步,心悶台灣天巢烏,吞落卑怨佮艱苦,總為母語的前途。
Splendid gift he was given, he can not help worrying the future of Taiwanese, then endure much hard time.
廖瑞銘教授追思會ing

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...