Thursday, 6 December 2018

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼?
K: ìn-kàm chèng-bêng。
中年小姐:請坐,要幾份?
K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。
中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。
K:Lóng 1 hūn, góa ū pān kòe。
中年小姐:確定各一份?
K:1 hūn tio̍h hó。 Beh pān kè-sêng。
中年小姐: 身份證 印章。
K: Ah bô lóng 2 hūn hó ah。
.
.
.
.
中年小姐中年小姐:你有一卡通嗎?
K:bô, 悠遊卡 kám ē-sái?
中年小姐:不行,只能一卡通 或是 信用卡。
K:Oh,Gún ha̍k-hāu ēng che。
中年小姐:不行。所以你是教授。
K:heⁿh。 góa siūⁿ-kóng ài hiān-kim。
中年小姐:現在政府鼓勵電子交易。 這二選一。你還在這?
K:tio̍h,koh 1 ha̍k-kî, tio̍h bô ha̍k-seng ah。
中年小姐:可惜, 都已經形成 一個社區了。
K:heⁿh ah,bô ha̍k-seng ah。môa-nî 20 bān。 111 18 bān,
中年小姐:我那時候人很多,一年級還有兩班,一班四五十個。
K:Chit-má ū 1keng ha̍k-hāu, it-nî-á kàu la̍k-nî-ê 11ê。
中年小姐:哈啊~ 好了。
K:ló͘-la̍t
中年小姐:哈 你會講台語!

No comments:

Post a Comment

lán chò lâng

Lán 做人 kám 有 原則? Chang mî   烏狗兄牽 lán 散步,tńg kàu chhù to͘ hoan-tiám ah,想講 sok-sok thǹg hiû-á 長褲 lo̍h-khì 睏。M̄-koh, 現代人症頭,tó--lo̍h chiah l...