Friday, 21 September 2018

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。

夢--lih, lán mā kôaⁿ kah 精神,發現 phōe ah 是 床布 lóng hō͘ 阿芬á 抽去 洗ah,chhun塗形kiap 稻草ê眠床。Ta̍k gê 講 berh khìr 1 ê 所在, lán tio̍h 起身kiâⁿ。

Tú kiâⁿ, lerh lo̍h kiā,沿路kiâⁿ 沿路 看光景,心情真輕鬆。看tio̍h 路邊 水溝蓋 頂koân 1 ê 水khut-á,lán 隨 sa 1 ê galas lok-á hô͘ 2 pái。小bēr in giâu-gî 講 , berh chhòng-siáⁿ? Lán kóng tēng-kui 有hîr, lán thèng-hāu he chúi chhē chheng, hîr chin-chiàⁿ bōe chió。

Koh tńg-khìr,kah ta̍k-gê chò-hóe hêng-tōng。Soah 變行 1 ê 樓梯, 是  四 kho͘ hêng tī大樓 tiong-ng hit 款,lán  kha手 輕快, kiâⁿ chòe 前chin 緊,聽 tio̍h in 後壁 leh 開講, mā 有 聽tio̍h 阿芬á ê 聲。

M̄-koh, ná ē 阿芬á kah siáng hō͘ 人 kō͘ nńg床 kng lo̍h--lâi leh? Tng terh 會 ê 時,lán soah 看 tio̍h lāu-pē lāu-bú mā chò-hóe hông ēng nńg床 kng 來。 2 ê lóng kiu kah 差不多 十hèr gín-á ê SIZE,面容 看 無 kài 明。

總--是,lāu-pē  來,lán 知影。 I kā 我 講起, hit 時 無 聽 i ê 話,ta̍k 項 berh tèr kah kàu,chit-má chiah ē pìⁿ  chit款, 顛倒  lán 變 hit ê hông kng 來 ê,半身不遂款。Lán 無 hit ê 本 tio̍h m̄ thang thàn 人 sì-kòe khìr, berh tio̍h 有時有chūn chiah thang。

我 lerh 想 lāu-pē 到底 是 lerh 講 toh 1 件?

精神 lán berh khìr chhēr ta̍k-ê,kàu 位,原來是圖書館。 Berh 入門chìn-chêng 有別人 1 ê 女性,i kiâⁿ bōe 入khìr。 Hit ê 自動 攔篙 siuⁿ tēng i sak bōe kiâⁿ, lán siòng-siòng leh kā 出力 sak--khui。

Kàu 內面 有 1 位 歇睏 ê 所在 真 sù-sì,lán tio̍h chhēr 小bēr, kā i 講 chit ê 夢。M̄-koh,lerh 講 ê 時,lán 發覺 ka-kī 講 bōe 清楚, koh 人人 lóng berh chhap 話,lán lú 講 無路來。中間幾āpái Boán-á 叫in mài 吵, hō͘ 我 講 hō͘ 清,講 hō͘ 完。

場 soah 變做 lerh lán ka-kī ê房間,kah lán gín-á 時 hit-chūn kâng,人lóng sio 爭 棉被,kha lerh sio that。 連 阿芬á mā 來, liam-mi 琮琪 mā 來,koh 是 洗身軀 了, 阿芬á 講 真歡迎 i。 我 看 i làu 胸,體格真大,真 安心。

Lán kā in 講 lāu-pē tńg來 kà-sī 講, hit 時 ê tāi-chì。 Góa 想 是khìr 下港 tàu 鬧熱,kā Soat-á 講 是 洪美珍 (據實 是 黃美華)ê tāi-chì。 Soat-á, koh berh lia̍h 話 來ìn,辯解。

Lán soah 精神。

原來, lán tér-tér 1 點鐘 得 chit ê 夢中 tha̍h 夢。 Che 算 lán 頭á-pái 夢見 pē-bú。

No comments:

Post a Comment

lán chò lâng

Lán 做人 kám 有 原則? Chang mî   烏狗兄牽 lán 散步,tńg kàu chhù to͘ hoan-tiám ah,想講 sok-sok thǹg hiû-á 長褲 lo̍h-khì 睏。M̄-koh, 現代人症頭,tó--lo̍h chiah l...