Sunday, 4 March 2018

saⁿ-goe̍h ka-iam-kôaⁿ


1.      三月天氣真lān-mōa,昨日燒熱liâm-piⁿ寒;認識台灣歷史線,人人chhiⁿ-chhìn ka-iam寒!
2.      三月初八真可怕,土匪 hi t日來起山,可歎先民m̄-pat飽,chún--bô china 做阿爸。
3.      精銳部隊 súi tang-tang,起山上陸隨thâi人,親身下令kui lángin lán kap in 無相kâng
4.      天然優良Ke-lâng 港,海港 kui phiàn soah chiâu 紅,無分老大iah幼紅,見面總掃無惜工。
5.      了後戒嚴三八年,台灣 giâ 頭無看天,莫名奇妙 tio̍h pháng 見,無死奴隸年盤年。
6.      In teh thâi人無為難,比較地獄khah 粗殘,人人風聲驚kah sánkioh 是魔王降人間。
7.      是真魔王lán m̄-patbē-hiáng phah-tat 值,迎請回島來chau-that,遺禍 kiáⁿ 孫出gōng力。
8.      魔王虎á kuitīn,化妝拯救大偉人,慈祥無限仁仁仁,解救台灣 lóng in
9.      Thâiphēng chōe koh chiok 緊,就是魔王i親身,民族救星thâi 國民,神經亂kah chhāi 做神。
10.  Ho̍k-sāi 魔王chiâⁿ kàn,致蔭 kiáⁿ kâng 強姦,強佔別人ê 家產,nā beh tâⁿ chhèng sûi tân
11.  衙門開起kek 開化,法條萬千准嘩,私偏魔王in 佔大,人民beh 告無khah choa̍h
12.  也設學校學別國,chhèng枝侍候壓不服,滅絕台民tùi tok,教育gín-á 背母族。
13.  如今台民齊變體,輸神經兼tio̍h che,台灣kám無原住客,清醒ê 人有幾ê。
14.  Mih ka-kī phah ka-kīhō͘ lâng 分化是一時,走狗liâm-piⁿ lia̍h 去煮,名列走狗都無 i
15.  走狗sau-phî m̄-sī 狗,講人體面無leh 留,貪名丈勢講透,人格tàn leh kha-tau
16.  台人變質先mài 說,本頂先民死三月,物資精神 in thoe̍h,毒刺tī-sî thang poe̍h
17.  魔王chōe teh ho̍k-sāi,台人ho̍k-sāi 真不該,thâi lán 先民絕後代,變做奴隸 koh m̄ 知。
18.  魔王屍體bē àu nōa,大溪造廟豆干,hē tī 神社hō͘ 人看,豆干 káⁿ tio̍h 配人干。
1.          17. Chit ê 政府m̄-sī 款,維護屍體為mih 端,共產國家ê習慣,中華民國真齊全。
19.  真空法師講大概,蔭屍m̄ tâi kài chhi-gâi,姦殺台灣你拜,ho̍k-sāi 魔王 真不該。
20.  介石殺人真chiâⁿ chōe,本島超過 saⁿ ê;起廟 ho̍k-sāi 逆天地,莫怪台灣 teh 連回。
21.  Taⁿ 講台灣出頭時,事件經過七十年,當初全島kui phiàn 死,兇手chhōe 無真怪奇。
22.  tio̍h 全是血kap 淚,無辜ê人死kui 堆,三代 ke sngh khùi,歷史脈落ke 減追。
23.  三十八年大戰敗,走路逃亡台灣來,奪lán田宅人害,phòng phòng kah 比天hai
24.  土匪 kiâⁿ sì-kòe piàⁿchhèng-chí cheng-piàng phah bē贏,搶奪土地講放領,人人聽 tio̍h 心驚hiâⁿ
25.  Koh chi̍t 味三七五,手術地主糊塗,phah-sòaⁿ 社會ê 基礎,換in 大細過真舒。
26.  In 舒台灣足艱苦,koh 四萬換chi̍t kho͘sió-khóa 研究 tio̍h ló͘ 日本都無lán chiah 塗。
27.  三大政策 kiâⁿ 做頭,政府機關kā in 留,koh 嫌án-ni 食無夠,山海in lóng beh 包。
28.  日本建設 ê 成果,設hō͘ 台灣進步多,講是 in chiah 起造,bē-hiáu hián-sì lo lo
29.  蔣家chhōa 人盡歪道,khà 油食錢 chiâu  oai-ko,莫怪大陸 phah 失落,輸了江山sì-kòe 逃。
30.  逃來台灣真hiau-hēng,此去台灣失光明,介石總統自承領,koh 有米國 teh pêng
31.  Kiⁿ-ti̍t(驚蟄) kàu陳春雷,無辜慘死chiâⁿ 大堆,七十外年血 kap 淚,sak hō͘ 歷史無是非。
32.  真空法師講大概,蔭屍m̄ tâi kài chhi-gâi,姦殺台灣你拜,Ho̍k-sāi 魔王 真不該。
33.  過海thâikoh放火,歷史bē-tàng kiâⁿ 倒回,兇手kàu taⁿ無tè chhōe,騙人共業當原初。
34.  介石殺人真chiâⁿ chōe,本島超過 saⁿ ê;起廟ho̍k-sāi 逆天地,莫怪台灣 leh 連回。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...