Friday, 20 April 2018

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)
                      Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱

      Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘
      It-ti̍t sái khì ê kū-nî-tau
      Chóng-sī bô khó-lêng tán-hāu
      Sim ân-ân
      Kóaⁿ beh tńg-khì ê lâng-kheh


      Ko͘-toaⁿ thèng-hàu
      Iah-sī pêng-iú saⁿ tn̄g-thâu
      Chit-má Sî-kiâⁿ chit-lō
      Pit--khui ê khui-chhùi-tāu

     Tâu-ki bô tâu-ki ê ōe
     Kì-chāi i kóng gōa chōe
     Thâu-lō͘ būn-tôe, Kiáⁿ-jî sī-sòe
     Chia̍h-pn̄g chù-chheh
     Chhú-khì seng-o̍ah
     Ài koh hôan-ló siáⁿ-hòe

     Chhia-thâu óng-hôe ê lâng chiām-chiām khó-lâu
     Sin-chiaⁿ nî-thâu
     Khui-chhùi-tāu khui chhùi kóng thàu-lâu
     Eng-àm léng-hong huh-huh háu

 
    寒sih-sih, 後車頭 12
    一直駛去ê舊年兜
    總是無可能等候
    心ân-ân
    趕beh轉去ê人客

    孤單thèng候
    Iah是朋友相當頭
    Chit-má時行chit-lō
    Pit--khui ê開chhùi豆

    投機無投機ê話
    據在 i 講gōa chōe
    頭路問題, 囝兒序細
    Chia̍h 飯註冊
    此去生活
    Ài koh煩惱siáⁿ貨

    車頭往回ê人漸漸洘流
    新正年頭
    開chhùi豆開chhùi講透流
    Eng暗冷風呼呼號

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...