Tuesday, 2 January 2018

Chhiau-kip Móa-goe̍h

Chit 張 透早beh óa 6 點 ê 時 hip--ê, tih 車頂, 車 一直tiô,鏡頭對月娘, i bē 輸 兔á 直直 跳。Hip-khiaih tio̍h chhiūⁿ án-ni。Chit 2 張 算 siōng 讚ê ah。

寧靜海 iáu 看 ē tio̍h。 聽 lâng 演講(Youtube)chiah 知影,Mare 是 Galileo(1564-1642) 號 ê。Galileo tio̍h 是 lán chit-má leh 講ê 現代科學 起源點。 Pisa 塔 ê 傳說 kài 出名, koh 來tio̍h 是 用 i ka-kī 改良 ê 吊鏡 觀看天星,i有看 tio̍h Saturn 有 圓環 有 衛星。

I ê 吊鏡 是 2 塊 hàm鏡 組合ê,原理是光線ê折射。主鏡,tio̍h是 相對 beh 看 ê 方向去ê hit 塊,ài khah 大 leh, thang 收集 khah chōe ê 光鬚。因為,天星離lán chiok 遠, kàu lán chia 光線已經真微弱,收集 khah chōe chiah ē 明。M̄-koh, nā beh 看 ē 明,che 號做 "角度鑑別度", tio̍h-ài 要求主鏡材質本身 ài 真齊勻,koh 製造 鏡面 ài 磨 kah 真 tú好 hō͘  所有 ê 光鬚 經過 i 折射,lóng 聚集tī 鏡後 ê焦點,nā 無, 看 tio̍h ê lóng ē 花花,khah 差ê koh ē 霧霧。 另 1 塊   接tī 目睭 chit pêng thang 看,kā 主鏡 ê 影 koh 放大 1 kái, 也 方便人 目睭 來觀察。Siōng 尾, 吊鏡 ê 放大率 tio̍h 是 主鏡ê 焦距 去hō͘ 接目鏡 ê 焦距 除。 Chhiūⁿ 講, 主鏡 焦距 nā 50 cm,接目鏡 ê 是 5 cm, án-ni, i  放大率tio̍h 是 50/5 = 10 倍, ē-sái kā 遠遠 所在ê mn̍gh-kiāⁿ 放大 10倍(長度)。

Chit 種 設計, 有 先天ê 缺點。頭 1 項, beh 做大 足困難,第二,lán 知影光線 頻率 無kâng,折射率 也 ē 無kâng,光鬚聚集 tio̍h bē 利。

Galileo  kap W. Shakespeare (莎士比亞)kâng 年出世,也是 Michelangelo 過身;死 hit 年, tio̍h 是 西班牙離開 lán Formosa(1626-1642) 北部 hit 年。

From wikipedia

No comments:

Post a Comment

新營 親子天文探索

Àn 中班ê gín-á kàu 50 ê sī-tōa lóng ū, lóng-chóng 30 組, sim-sek。 Lán siūⁿ kóng chah lán 手頭 有 ê thit-thô mn̍gh khì hō͘ in sńg。Chiū-sì 2014 khì ...