Wednesday, 28 December 2011

Lô-má-jī iū-sian

1. 常用台語詞 (多用 Lô-má-jī)

這 che
he
遮 chia
hia
án-ni // án-ne// án-choáⁿ // hiah-nih
才 chiah
這 chit
佮kap
閣 koh
較 khah
的 ê
個 ê /gê
攏 lóng
予 hō͘


兜 tau
緊 kín
食 chia̍h
剩 chhun
時陣 sĭ-chūn
1 寡 1 koá
lim
到 kàu // kah
定定 tiāⁿ-tiāⁿ // tiāⁿ
作夥 chò-hoé
鬥陣 tàu-tīn // tàu-saⁿ-kāng
煞 soah
拍 phah
續 soà
聿 ùi
著愛 tio̍h-ài
會使/凍 e7-sai2 ē-sái // ē-tàng
chhiâu
kàn-kiāu
chhoh-kàn-kiāu
tàm
tìn
tàn
hìⁿ
強欲 kiông-beh // giông-beh
囝 kiáⁿ
今 taⁿ
通(可) thang
會通 ē-thang
啥物 siáⁿ-mih (siáⁿ-mi̍h)
毋 m̄
teh
咧 leh
佇 tī
拄 tú
欲 beh
囡仔 gín-á
cha-bó͘
cha-po͘ // ta-po͘
著 tio̍h
袂 bē
未 boē
咱 lán
gún goán
lín
in
尋 chhoē
chhoā
ah
siàu-siūⁿ // siàu-liām
siáu
上好 siōng 好
傷重 siuⁿ -tāng // siong-tiōng
嘴 喙 chhùi
hām // lām // chham
三頓 saⁿ-tǹg
頭擺 thâu-pái // thâu-kái
kheh-hiaⁿ
落 : làu // lak // lo̍h // lo̍k
若 nā
愈來愈 ná-lâi-ná
哪會 ná-ē
khiú // giú // liú
耍 sńg
jiàu //giàu
kún-sńg-chhiò
thiám // siān // lán
代誌 tāi-chì
囥 khǹg
不過 毋過 m̄-koh // m̄-kú
熟似 sek-sāi
m̄-pat // m̄-bat
tân 雷
水 súi //(禾黑) bái

凝 gîn(ba̍k-chiu)
thâi
chhoah
捷捷 chia̍p-chia̍p
誠賢 chiâⁿ-gâu // chiaⁿ-gâu
逐 ta̍k (lâng / ê/ ji̍t)
道著 tō-tio̍h
chhit-thô
範勢 pān-sè
2. 擬聲 用Lô-má-jī

3. 罕用 詞 多用 Lô-má-jī

ng3-tng7 //ng3-tng3
ang2-lang2
kek ngou2-jin5
oai-ko
pha-hng
hng-piN3 (荒廢)
ke2-piN3 (改變)

2 comments:

  1. Chin khó-sioh, Tâi-oân ê tì-sek hūn-chú m̄ chai-iáⁿ Pe̍h-ōe-jī ê hó-chhù. Chiah-nī-á piān-lī ê chiàⁿ-jī-hoat (正字法) boaih ēng, soah chi̍t toā tīn lâng jia̍t-kông hàn-jī, kiat-kó chí-sī ūi-tio̍h iōng-jī būn-tê oan-oan-chhá-chhá, iân-chhiân liáu Tâi-oân-ōe bûn-jī-hoà ê ki-hōe, taⁿ lóng-chóng bōe-hù--ah.

    ReplyDelete
  2. Tio̍h, bōe-kì-tit kóng, iau-chhiáⁿ lí lâi Holopedia (Wikipedia Bân-lâm-gú) chham-ú lán gí-giân pán-pún ê Wikipedia!

    ReplyDelete

lán chò lâng

Lán 做人 kám 有 原則? Chang mî   烏狗兄牽 lán 散步,tńg kàu chhù to͘ hoan-tiám ah,想講 sok-sok thǹg hiû-á 長褲 lo̍h-khì 睏。M̄-koh, 現代人症頭,tó--lo̍h chiah l...