Sunday, 4 December 2011

Hoé-kim-kō͘ lâi chhoā lō͘

Kī-sī hó-sî in lóng chiàm--khì
Chi̍t ji̍t iā ū chi̍t mî
Lán hèng poe kā-kī chhiō lō͘
Iā pí chhù-téng koe-kang khah chū-iû
Sī-kóng lán tio̍h khah tiām-chēng leh khah chū-chāi
M̄ thang ka-kī chhēr choē-koà chēr

Bô-ta-oâ toé-tì to án-ni
Siⁿ-sèng hèng

No comments:

Post a Comment

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...