Monday, 1 March 2021

sim-sîn

Kiaⁿ-ji̍t pài-it, Jī-jī-pat liân-kà siōng bér ji̍t, tah-èng miâ-chài kâng tāi-khò, tio̍h ài cháu 淡水.  Chìn-chêng bô liāu-sióng  kah liân-kà, soah bóe bô phiò, chiah tio̍h tiong-tàu 1 tiám thóng-á tio̍h chiūⁿ chhia. Kui ê lâng sim-sîn bōe thang tit tiāⁿ.

Sī-kóng, ko-sok kong-lō͘ kui chōa kan-na 2 chat-á sió-khóa tha̍t tio̍h chhia niâ. It-ti̍t kàu chhut Tām-chúi chhia-thâu  koh iah chiok sun-lí, ná chai, kiâⁿ chhut chhut-kháu to͘ bô 1 hun-cheng soah hoat-hiān, lán ê Card soah pháng-kiàn-khìr ah lah. Chit-chūn chia̍t-ūn chām lâng  lâi-lâi-khìr-khìr ū-kàu chōe, lán hêng-lí koh phāiⁿ siuⁿ chōe, tio̍h sī phāiⁿ hêng-lí siúⁿ-chòe chiah ē lâi kā Card phah lak--khìr lah!

Hoan-thâu khìr chām-nih ho̍k-bū-tâi mn̄g, bô, pòaⁿ-lō͘ mn̄g gī-kéng kap kéng-chhat mā bô. Card lāi-tiong koh iah ū  8 pah kúi kho͘ lioh. Siōng iàu-kín hit tiuⁿ iā sī lán ê kang-chok chèng! Chit thâu khah tōa thâu!

Ǹg-bāng khìr  hō͘ hó-sim lâng khioh--tio̍h, ē hêng--lán. Ah sī miâ-chài kín khìr pān sin Card khah ū-iáⁿ. Chóng--sī lán khì-khó͘ ná ē hoat-seng chit khoán àu sīr chit-khoán soe tāi.

BUS Chhia lāi ū tiān-sī thang khòaⁿ. Chit-má Bîn-sī lóng lerh phô͘ kok-bîn-tóng ê lâng. Khòaⁿ tio̍h Tâi-oàn Ián-gī lerh kóng So͘ It-tiōng, hit ê kong-kó Tāi-kim léng-khì-ki ê thâu-ke. Sòng Chhó͘-jû ê tông-o̍h. Koh khoàⁿ tio̍h sin-bûn pò kóng toh ūi siáⁿ hoe leh tōa khui, gōa súi tú gōa súi, gōa chán tú gōa chán. Lâng-kheh thit-thô hoaⁿ-hí!Jī-jī-pat lioh!

Tâi-pak chhī kèng-jiân koh  chhiáⁿ Má Eng-kiú ián-káng, chhiáⁿ hiong-siú ián-káng hō͘ siu-hāi-chiá thiaⁿ,  tek-khak si̍t-bîn sir-sióng bô-gō͘!

Koh chăng Tiong-kok kóng lán Tâi-oàn ê ōng-lâi ū thâng, kim-chî chìn-kháu. Hāi lán ê ōng-lâi gō͘ bān tòng soah chi̍t-sî chhēr bô chú, ka-chài, lán Tâi-oàn  lâng chōe-chōe lâng hō͘-siong sio-kēng pun-pheⁿ. Kóng khiaih che mā Má Eng-kiú chò-tit-lâi--ê, i hâi--lán-ê lah. Koh hiah chōe  lâng ài kok-bîn-tóng... Chin sìr lâng ut-chut lú thê-hòe si̍t-bîn thé-chè kap sir-khó kài kiaⁿ-lâng kài khióng-pò͘.

No comments:

Post a comment

sim-sîn

Kiaⁿ-ji̍t pài-it, Jī-jī-pat liân-kà siōng bér ji̍t, tah-èng miâ-chài kâng tāi-khò, tio̍h ài cháu 淡水.  Chìn-chêng bô liāu-sióng  kah liân-kà,...