Saturday, 26 January 2019

lán chò lâng

Lán 做人 kám 有 原則?

Chang mî   烏狗兄牽 lán 散步,tńg kàu chhù to͘ hoan-tiám ah,想講 sok-sok thǹg hiû-á 長褲 lo̍h-khì 睏。M̄-koh, 現代人症頭,tó--lo̍h chiah leh hiāuⁿ 想,kui-khì 手機á sa lâi hôe-hôe--leh, 看 kóa ē 清心 安靈 ê 影片。

果然, bô 10 分鐘 tio̍h 起愛睏。 報講 koh有一波寒流,棉phōe kah leh khah sù-sī 好睏。聽講夢lih 所有ê 人 châu ka-tī ê  化身。

1 ê chió-hòe gâu人 出現tī lán ê 場,tu̍h 破sian-siⁿ  設全部 ê機關,thian-thong kap tauh-á。Lán chiâⁿ 欣慕。是講lán iā 有 nn̄g-saⁿ hāng 撇步 引 i ê 注意,然後 tio̍h tiāⁿ tàu-tīn ah。

Gún 談文論武道玄機,講 kah tau-tah,雙人極 歡喜。I 講 beh 去 看 太陽系 其他ê 遊星,講beh 驗證 人leh 講 ê he gōa kôaⁿ  tú gōa kôaⁿ, gōa sio tú gōa sio, koh 看 有 其他ê 人 tī 頂頭--bô。

I kā góa 手拖leh tio̍h beh 出發。 Lán soah tò-kiu, kā i 講,現象,道理,學問 góa 是 足gâu 講, m̄-koh 我 肉身 做 bē kàu hia 去。Nā khì,m̄-sī 無khùi sí, tio̍h sī kôaⁿ--sí。 I iā kài 體諒,kā 我ê 手 放離,ka-tī siu--- tio̍h 飛去 ah, i ê kha尾soah 化做 火箭 ē phùn火 直衝天頂。

無gōa久, i 翻頭 來 chhōe 我,講 he ā 無sáⁿ。 Lán kā i 講 lán 做人ê 原則 有 2 項。頭chi̍t項,lán bōe 講(phòng-hong) 超過lán 個人能力ê tāi-chì。Lán teh 講, 心肝內phàⁿ-phàⁿ, ná toh 位á 無tùi-tâng, 致使 第二項 想足久,講 bē 出--來,chhiūⁿ chit-má, koh bē 記得ah。

Lán nn̄g kâng 前, chiah leh 想,lán sī cháiⁿ-iūⁿ ē kiâⁿ kah tī chia hông chau-that, hông 侮辱 kah liân ka-tī to͘ beh giâu-gî ka-tī?Lán做人 tàu-tí tùi chit ê 世界 kám 有 siáⁿ 貢獻?自sòe-hàn hông 講 khiáu,聰明, gâu, kám 有 khah 才情?Iah sī lán kap lán leh 講ê hiah-ê 普普眾生 sio kāng,lán tio̍h 是 hiah-ê hóaⁿ-hóaⁿ 眾生?Khiok 是 m̄甘願?

想--起來ah,第二項,tio̍h是別人ê tāi-chì,kap lán 無關係,m̄-bián lán chhap(出chhùi  iah 出手)。 Tī Facebook 直直 寫文, kám 有符合 chit 2 項?

Chit 幾年,lán 身軀 衰退kah 有看見,koh tiāⁿ-tiāⁿ 不明 thiàⁿ,ām-kún,kha-chiah-phiaⁿ,āu-khok,胸坎,kha,手股, kám sī teh kā lán 抗議?Lán 無 好好á kā in 照顧, 好好á thiàⁿ-sioh ka-tī?環境、公義 ê tāi-chì,chit ê 天年,離lán lú 來lú hn̄g ah。資訊kap知識 ê 流通利便是利便kah,m̄-koh,lán chia 人ê 品質 卻是lú 來lú  反智,m̄-chai 是sáⁿ 症頭, hiah-ni̍h-á 甘願 做奴隸。

Sìⁿ-miā 生活 kan-ta chhun 錢有意義niâ? 家庭親人 chhun 1 iân 薄薄無親 ê 血緣關係 niâ!


No comments:

Post a Comment

lán chò lâng

Lán 做人 kám 有 原則? Chang mî   烏狗兄牽 lán 散步,tńg kàu chhù to͘ hoan-tiám ah,想講 sok-sok thǹg hiû-á 長褲 lo̍h-khì 睏。M̄-koh, 現代人症頭,tó--lo̍h chiah l...