Sunday, 5 November 2017

kòe-sin

鄭清文 cha-hng (04)過身ah。 Lán tī時見過伊 人leh? 十外tang ah ô͘,lán kap 錢 教授去 車頭chih 伊,了後 koh 送 伊 坐 火車 iā-kú-káⁿ? Lán kan-ta ē 記得, 伊 hō͘ 錢教授 邀請來kā lán 真理ê 台文系 (看像 是頭一屆台語系, lán 無 伊 ê 像)演講 台灣文學,lán ê 學生 soah 惹伊 siūⁿ氣。

lán ê 學生無知天真 bōe-tàng 責怪  lah, m̄-koh態度giān-giān 無要無緊, khah chhì-chha̍k 人 ah! 伊 已經有 相當地位 ê 人,lán ka-kī m̄-bat niâ,soah kā i 當作 普普 ê 普通人。 伊 ê chheng-chhah 的確 普普,tio̍h lán 台灣人o͘-jí-sáng hit 型。Koh-khah 早 伊也 pat hō͘ 本校 ê 其他人 看輕過。就算 台灣文學界 也是, koh-khah免講 學術界,人 知影賴和、李喬 tio̍h bē bái ah!三腳馬 siáng 知?

Taⁿ,伊 過身 ah。Lán 知影 伊 短篇 寫 真chōe,尾á  挑戰寫 gín-á 讀 ê文學。Taⁿ,伊 過身 ah。可惜, 無 寫台語ê。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...