Wednesday, 13 November 2013

首見埔姜仔

首見埔姜仔
=========
雙人初初來到只
埔姜拄人報是伊
過去毋捌真有味
心色春手挽一枝

挽來鼻邊鼻三過
廣伊兮使穩木瓜
檨仔弓蕉也真多
主人好意三交陪

食寡札寡即回返
義讓度活一塊園
子離腳手無塊向
也着春寡卡有長


阿樣看着五十外
食失親翁無奈活
手骨兩支園靴大
毋通拖磨着唱歌

卜唱也毋好歌韻
歌詩串吊咱心魂
目周金金孤身睏
心悶條條也是君

君今一去無音信
厝內萬項袂點陳
暴頻無人通三填
踏出門口畏少人
 — with Lim Binhun.

No comments:

Post a Comment

saⁿ-goe̍h ka-iam-kôaⁿ

1.       三月天氣真 lān-mōa ,昨日燒熱 liâm-piⁿ 寒;認識台灣歷史線,人人 chhiⁿ-chhìn ka-iam 寒! 2.       三月初八真可怕,土匪 hi t 日來起山,可歎先民 m̄-pat 飽, chún--bô china ...