Monday, 8 August 2016

phok-kiat-bāng Pokémon Go

Lán 大概 chai-iáⁿ i án-chóaⁿ 運作ah。 Kā GPS 應用 kah chiah-nih 好,  koh 結合 實景真厲害。 是講,án-ni lán 人ê 隱私 leh? 真chōe lâng ūi-tio̍h beh lia̍h,半暝 無睏,去 熱點。 Koh khah 免講 沿路kiâⁿ 沿路 beh tng beh lia̍h  顧 看 手機á畫面, 無 看 路況, kah ka-kī 處境 ê 危險。

Jî-chhiáⁿ,sńg che 頭chi̍t 項,汝 tio̍h 有 無限ê 網路連線, 時間,地點空間 lóng bē-sái 限, án-ni 好tio̍h 網路業者。第二,GPS 定規tio̍h 開,kài chia̍h 電, 浪費能源。第三, 網路 khah bōe 通, iah-sī  khah iap-thiap ê só͘-chai tio̍h bián kah 人 耍 ah,chhiūⁿ 金門!城市鄉村ê 差別 lú 顯明! 是講愚蠢卻是 城鄉khiú pîⁿ。

Ī-sńg ê 規則, ài 去 stop 是商品交換站,gym tio̍h是 kah場, che siat tī 某kóa 在地 出名所在。 Tùi 觀光文化 sǹg 真好。M̄-koh, lâng tio̍h 去, lán 人 tio̍h ē 出現 tī hia,虛世界 kap 實世界 交接。 頂幫, tio̍h有人 àn 台北 làu lâi 台中彰化 sio-thâi 有--無? 會記得--無?

No comments:

Post a Comment

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...