Sunday, 4 December 2011

Poàⁿ-lō͘ (半路) 2012 May 06

ji̍t-ji̍t-chhun
Poàⁿ-lō͘

"Gâu chá, Beh toeh ah?"
Kō͘ ū hőng phah kiáⁿ ê chiáu thâng siaⁿ chia
Poàⁿ-lō͘ soah tú--tio̍h chit ê A-peh
Ba̍k-chiu chhim-lô kap phú-phú ū-hoè-ê thâu-chang
Lán kiâⁿ chin kú ah bô kóng chhut-chhùi
Pún-chiâⁿ beh-khì tham ia̍h-á-hoe1
Sī it-tio̍h i
Goe̍h-kng kha kng-khiaih--ê pe̍h
Kap chèng-lâng ài ê ko-ngá phang-khùi
Tāi-seng lâng kā lán kóng tio̍h chúi
Tio̍h chúi chheng lâu
Kap iá-sèng ê tē i chiah ē phang

Bô phah-sǹg lâng pò lán chit tiâu peh-kiā lō͘
"Tiám-á-ka chiah pho͘ hit chat-á niâ"
Kin-á-ji̍t ko͘ lán 1 ê kō͘ kiâⁿ--ê
Hioh-chhoán iā tńg-khùi kúi-nā piàn
Kàu chia lâi ná ē choan-choan chio̍h
Iā chhùi-ta iā nâ-âu khoah
Iā tng ì loān sim cho
Ta-sò ka̍h, lán ìn-kóng "gâu-chá"
"Liâm-mi ē lo̍h-hō͘, beh cháu tio̍h thàn chá"
Hioh, Kám tio̍h kín hoan-thâu ?
Kha sió-khoá sng-nńg niâ iā khah-bô hiah thiàⁿ lah
"In iā kóng hō-chò Eng-kok-hoe lah"
"He goá chai no͘h"

"Ioh, chin-chiàⁿ khí pò-thâu hong"
Thiⁿ-tē iā sió-khoá teh chhiat àm
Ji̍t-ji̍t-chhun soah hiáⁿ kah ū chhun
Bô khoà pang--lo̍h-lâi ê soaⁿ chio̍h thô͘
1 su̍t-á sàn-thô͘ hō͘-chúi
Tio̍h thoàⁿ kah pe̍h-pho-pho kui toā-phiàn
Kám thang hoan thâu, iah sī kian-sim
Kiâⁿ--lo̍h-khì
Lō͘-piⁿ Yoshino sakura2 che-ku ta-lian
Soaⁿ-phiâⁿ chhêng-peh3 châng chiâu tn̄g-chi̍h
"Koè--khì tio̍h-sī jī-hō thô͘-kiô"
Kóng iā-ū chai tī hn̂g--nih khaⁿ-á ê
A-peh--á thâu ná so ná tâu
Hoe-hio̍h sī iā pîⁿ pe̍h, sī-kóng
Khiàm-koeh hit bī iá-sèng phang
"Chia khì lō͘ ke-chiok phái kiâⁿ"
Pak-tó͘ soah iu-iu-á iau
"Taⁿ , beh toh ūi chhoē? "
Tak tio̍h siáⁿ, kha koh khai-sí leh tiuh-tiuh thiàⁿ ah

半路

"Gâu 早, Beh toeh ah?"
孤有 hőng phah 驚 ê 鳥蟲聲 chia
半路soah tú遇 chit ê 阿伯
目chiu 深濁kap phú-phú 有歲ê 頭鬃
Lán 行真久ah 無講出chhùi
本成 beh去tham 蝶á花 1
是 it-tio̍h 伊
月光 kha 光khiaih--ê 白
Kap 眾人愛 ê 高雅芳氣
Tāi-seng 人 kā lán 講 tio̍h 水
Tio̍h 水清流
Kap 野性 ê 地伊 chiah會芳

無phah算 人 報lán chit條 peh-kiā 路
Tiám-á-ka chiah 鋪 hit 節á niâ
今á日 孤 lán 1 ê kō͘ 行--ê
歇喘也轉氣幾若遍
Kàu chia 來ná 會專專石
也chhùi-ta 也 nâ喉渴(khoah)
也 tng 意亂心糟
Ta燥 ka̍h, lán 應講 "gâu早"
"Liâm-mi 會落雨, beh 走tio̍h 趁早"
Hioh, Kám tio̍h 緊翻頭 ?
Kha 小khoá 痠軟 niâ 也khah無 hiah 痛 lah
"In 也講號做 英國花lah"
"He 我知 no͘h"

"Ioh, 真正起報頭風"
天地也小khoá teh 切暗
日日春 soah hiáⁿ kah 有chhun
無罣烏-phú-phú ê tiám-á-ka 路
1 su̍t-á 散塗雨水
Tio̍h 湠 kah 白pho-pho kui 大phiàn
Kám thang 翻頭, iah 是堅心
行落去
路邊 Yoshino sakura 2che-ku ta-lian
山phiâⁿ chhêng-peh3châng chiâu斷折
過去tio̍h是二號塗橋
講也有栽tī 園裡 khaⁿ-á ê
阿伯á 頭ná 搔ná 投
花葉是也平白, 是講
欠缺 hit 味 野性芳
"Chia 去路ke足phái 行"
腹肚 soah iu-iu-á iau
"Taⁿ , beh toh 位 chhoē? "
觸 tio̍h siáⁿ, kha koh 開始 leh tiuh-tiuh 痛 ah

1.野薑花

2.吉野櫻

3.台灣二葉松

tú pho͘ ê tiám-á-ka

No comments:

Post a Comment

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...