Mp3Player

Wednesday, 19 October 2016

eng-thô chhùi kap n̂g-kim kiàm

Chit lia̍p 小山崙á,káⁿ 是 人 put 塗來 kiat ê,無夠 五層樓koân,是講山勢 不止á kiā,koh 無 位 thang peh--起lih,tio̍h  菅芒 lah,赤cha-bó͘ kap 幾欉 鹿á樹,鳥榕 發kah chi̍t tah chi̍t tah ām-koah-koah。山勢 tú beh giâ--起lih  chìn前, chi̍t 位 差不多 3尺深 2尺半闊,khah 平ê 所在, 不時有 1 ê kui su 白衫 ê cha-bó͘ gín-á tī hia chē,看---起來, su̍h-su̍h,m̄知 leh sīm siáⁿ-hòe。Koh 也m̄ bat 看 有siáⁿ 人 kap i 做夥,所致,無人知影i 有siáⁿ-mih 經過。

小山崙á 邊a chi̍t phiàn 沙塗空地,m̄知siáⁿ 人ê,變做附近gín-á kap gín-á 大人聚集 sńg,thit-thô ê 所在,四周圍 khah 無人行踏,雜草 tio̍h發kah chi̍t phō chi̍t phō,m̄-koh ta-sán ta-sán,óa 路邊chit pêng 比路面khah kē,差不多 kan-ta gín-á kha肚koân niâ。

Hit kang,gún chiah-ê 浮弄貢--ê 長長短短行óa來 chit 塊 空地á,話仙,khà hó͘-lān,練功夫。 Beh 晝ah,ta̍k-gê 款 beh tńg去 ê時,阿貓青pōng 白pōng chông--來, ná hoah-hiu,有人teh 頂街phún, 欺負 lán ê人。眾人sûi 變面chhiuⁿ,無參詳,lóng 緊chông 去。

結果,武俠齣nih?Hit ê 人giâ 1 支 大刀,像關刀無tàu柄,teh 頂街 指指tu̍h-tu̍h, 意思 chia-ê 人 lóng 無kioh-siàu,無才情,無功夫, koh 無膽 án-ni,chhì-giâ-giâ, 真iāng,beh 起khang 惹事to̍h-tio̍h ah。

阿龍也 手giâ 1 支 闊面黃金劍,金 chiàn-chiàn,1 步踏進前,kap i sio 對相,beh 做i ê 對頭,喝講,"汝siáⁿ人,敢來亂?"

"先輸贏,看你有資格thang 知影--無!"
"好!"

2 人 kha步 chê 動,khiang 1 聲,黃金劍對 i 頷頸邊a hôe--過,對方大刀 lāi sih-sih tú pha 來 阿龍後khok下 頷頸ê 所在,阿龍早tio̍h 回劍格 tiâu leh ah。2 人 跳開 koh 對相,kâng款 koh i 動我也動,我動i 也動,阿龍koh 1 pái kō͘ 黃金劍劍身hôe kòe i ê 頷頸,對方也sio-siāng 大刀koh phut 來阿龍後khok下頷頸,kâng款 hō͘ 阿龍黃金劍格leh。是講,眾人chiah 看tio̍h 黃金劍根本無磨。

"汝 siáⁿ-mih 名?" hit ê 人 收勢 kā 問。
"我 阿龍。汝 siáⁿ人?"
"我 阿虎,頂港來--ê。汝功夫bōe bái!"
"你 giâ 大刀, ài koh tńg去練--幾tang ah!"
"Heh,我敬重汝, 汝káⁿ 教示--我! Koh 來!" 起刀 koh beh 動手。
"擋 leh,nā 真正beh sio thâi, 你 早tio̍h 死ah, 你 m̄知nih? 我ê 劍 lóng 先hôe tio̍h 你ê 頷頸ah! 你koh leh。"
"是有影,m̄-ku 我也lóng bô chùn-būn tio̍h。"
"你看!" 阿龍giâ 黃金劍 hō͘ i 看。
"是,阿龍兄,我拜服。"
"好lah, 交 1 ê-á 朋友 tio̍h 好。"
眾人自án-ni,圍óa--來,ta̍k-gê 熟sāi--chi̍t-ē。阿龍講 黃金劍ài sa khì 還王爺, ka-kī 1 路,其他ê 本底beh tńg去ê soah kap 阿虎 做伙去 chia̍h 晝 講話。

阿龍行 翻頭,tńg來 空地á,oat 過 看 小山崙á hit tah, 果然 hit ê cha-bó͘ gín-á tī hia。阿龍看 tio̍h 心也寒--tio̍h。

I 有 察覺 tio̍h阿龍來,taⁿ 頭 kā 看。 面肉白白,目睭烏仁白仁真明,目眉是幼幼ê 柳葉眉,鼻thêng-thêng 細粒細粒,chhùi唇 ná 櫻桃,色也是sêng 赤赤赤櫻桃色,phah 1 iân油光, ah 面模á 標準ê 瓜子形, tio̍h kán-ná 畫ê hit 款,koh sêng 韓國 標準手術過ê cha-bó͘ gín-á hit 款。看--起來真少年,m̄-ku 舉止行放卻是穩重,sêng Thina,法國中尉ê cha-bó͘人。

阿龍,m̄ pat 看過 lán chia 有chit 款面形ê 人,也印象中,i 行踏過ê 所在也lóng m̄-pat 看。心內hiāuⁿ-hiāuⁿ, i mā m̄知是án-nóa,i ka-kī ē hiông-hiông 起意翻頭來chia。看 i 目睭有雲飄過彼款teh 看 i,阿龍 chi̍t 時間 聯想tio̍h Yokho Mary, soah ka-kī phái-sè--起來, lê-lê oa̍t頭,koh oa̍t tńg來。

"ēⁿ..."
"我tī chia kám ē 妨礙tio̍h lín?"
I soah 先開chhùi。Monday, 8 August 2016

phok-kiat-bāng Pokémon Go

Lán 大概 chai-iáⁿ i án-chóaⁿ 運作ah。 Kā GPS 應用 kah chiah-nih 好,  koh 結合 實景真厲害。 是講,án-ni lán 人ê 隱私 leh? 真chōe lâng ūi-tio̍h beh lia̍h,半暝 無睏,去 熱點。 Koh khah 免講 沿路kiâⁿ 沿路 beh tng beh lia̍h  顧 看 手機á畫面, 無 看 路況, kah ka-kī 處境 ê 危險。

Jî-chhiáⁿ,sńg che 頭chi̍t 項,汝 tio̍h 有 無限ê 網路連線, 時間,地點空間 lóng bē-sái 限, án-ni 好tio̍h 網路業者。第二,GPS 定規tio̍h 開,kài chia̍h 電, 浪費能源。第三, 網路 khah bōe 通, iah-sī  khah iap-thiap ê só͘-chai tio̍h bián kah 人 耍 ah,chhiūⁿ 金門!城市鄉村ê 差別 lú 顯明! 是講愚蠢卻是 城鄉khiú pîⁿ。

Ī-sńg ê 規則, ài 去 stop 是商品交換站,gym tio̍h是 kah場, che siat tī 某kóa 在地 出名所在。 Tùi 觀光文化 sǹg 真好。M̄-koh, lâng tio̍h 去, lán 人 tio̍h ē 出現 tī hia,虛世界 kap 實世界 交接。 頂幫, tio̍h有人 àn 台北 làu lâi 台中彰化 sio-thâi 有--無? 會記得--無?

gû-chhún iah-sī tiâu-ti̍t

kin-á-ji̍t, bāng nih kiaⁿ chhíⁿ: gû-chhún iah-sī tiâu-ti̍t

Lán siōng-khò kah pa̍t-lâng kap pan, him-sióng iáⁿ-phìⁿ, lán khòaⁿ lán ka-kī ê ha̍k-seng,khài leh sńg chhiú-ki-á, bô tio̍h phih leh khùn。 Sim-koaⁿ gêng, hong-hóe chiām to̍h。 Iáⁿ-phìⁿ soah, ha̍k-seng tio̍h chin chū-tōng pau-ho̍k-á khoán leh tio̍h beh cháu。 Lán chū-án-ni kā tòng leh,lán iah beh kóng iáⁿ-phìⁿ ê lāi-iông leh。 In kóng beh seng khì khui-hōe ah。 Lán kiò in tńg lâi chē hó。 li-li-lak-lak,ū-ê tńg--lâi, ū-ê kâng-khoán beh cháu。Góa khah tōa siaⁿ kiò in tńg--lâi。 In bián-kióng,tńg--lâi chē hó。 Góa kóng, lín khòaⁿ sî-kan chit-má sī kúi-tiám kúi-hun? in ìn kóng 3 tiám 5 hun。 góa kóng tio̍h ah iah koh 15 hun-cheng, iah-bē hā-khò lín tio̍h beh cháu?In tio̍h koh kóng chi̍t pái, beh khui-hōe。 Lán lú siū-khì, khui-hōe sî-kan tiāⁿ tī lán siōng-khò ê sî-kan sī ūi siáⁿ?Kā in kóng siōng-bô mā ài thèng-hāu hā-khò,ài chiàu tō-lí,kui-kí kiâⁿ。Lín ná chiah m̄-chai tō-lí,góa bōe kóng lín bô lé-māu, góa thó-ià hi-ké ê lé-māu。kiat-kio̍k sî-kan sûi kàu ah。 In tio̍h lóng m̄ chhap góa chòe in sì-sòaⁿ。

Lán chiok ut-chut, che gín-á ná chiah m̄ bat tō-lí,chiah phái kà?Koh lán iā bô hoat in。 Lán iā hā-khò kiâⁿ lī kàu-sek。 Soah tī keh-piah kàu-sek khòaⁿ tio̍h un-su。


I khòaⁿ tioh lán ê khùn-jiáu。 Sûi kā lán kóng:Lí beh tio̍h kā in kió lâi hó-hó-á liáu-kái,bīn tio̍h chhiò-chhiò m̄ thang phái bīn-chhiuⁿ hō͘ in khòaⁿ,bô tio̍h kā in chòe kì-lio̍k tio̍h hó,sim-koaⁿ lāi lō͘-bóe tio̍h ài chhiò, chhiò lí chiah ē chhú-lí hó, m̄-thang siū-khì。Lán thiaⁿ bô ài chhiò ê lí-iû,m̄-ku kám-kak chin ū tō-lí, sī-kóng lán ê chū-chun kàm hō͘ in chi̍h-iāng, chiaⁿ m̄-goān, chit-chūn chiaⁿ sit-khùi。lán tio̍h ìn kóng lán to tiâu-ti̍t。

Un-su, chiah kóng khí lán hit-chūn teh ha̍k-hāu ê sî,m̄-khéng siá lūn-bûn ê tāi-chì。 I koh sa hit-chūn ê kì-lio̍k-phō͘ chhut--lâi。Lán khòaⁿ tio̍h chin-chōe chá í sit-lián ê sai hiaⁿ-tī,kap hiah-ê siông-sè kì-lio̍k ê tāi-chì, iā khòaⁿ tio̍h múi 1 ia̍h siōng ē-té ū chō͘-kàu ê miâ, he mā sī sai hiaⁿ-tī。

Goân-lâi, un-su chiah-nih-á iōng-sim khan-kà múi 1 ê ha̍k-seng。 Lán soah kiaⁿ kah cheng-sîn, in-ūi lán siūⁿ-tio̍h lán ê gû-chhún, kèng-jiân kā kóng chò sī tiâu-ti̍t。 Lán ê gû-chhún tio̍h-sī lán lia̍h-chún kā-kī chin chhong-bêng ê chū-í-ûi-sī, tio̍h sī chū-í-ûi chiok chhong-bêng。 Khêng-si̍t kun-pún tio̍h bô lāu-su pòaⁿ phiat, kan-ta ū bû-ti ê chū-chun niâ, koh iōng chū-chun lâi î-hō͘ gû-chhún。